Gizlilik Politikası

Eylem için Veri Koruma Bildirimi Yenilik için ittifaklar, hibe sözleşmesi ref. 101056333; Proje: Yeşil ve Dijital Bir Dönüşüm için

Giriş 

EntreComp4Transition Avrupa Birliği ve Avusturya, Belçika, İtalya, İspanya ve Türkiye'de kurulmuş 15 kuruluştan oluşan bir konsorsiyum tarafından ortak finanse edilen bir projedir.

EntreComp4Transition girişimci bir zihniyeti teşvik ederek, birlikte yaratmayı kolaylaştırarak ve öğrenme sonuçlarının tanınmasını sağlayarak geleceğin"Yeşil Dönüşüm Kolaylaştırıcısı" nın önünü açan öğretme ve öğrenmeye yönelik yeni, yenilikçi, çok disiplinli yaklaşımlar geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenme yolunda öğretmenleri, eğitmenleri, işletmeleri ve nihai kullanıcıları desteklemek için yenilikçi ittifaklar oluşturan ülke kümelerine üzerine inşa edilmiştir.  

EntreComp4Transition’un faaliyetleri beceri açığının derinlemesine analizini, ECVET (Mesleki Eğitim ve Öğretim için Avrupa Kredi Sistemi) ve EQAVET (Mesleki Eğitim ve Öğretimde Avrupa Kalite Güvencesi) çerçeveleri doğrultusunda bir aracılığıyla sunulan yenilikçi öğrenme içeriği ile karma (çevrimiçi-yüzyüze) bir metodolojinin geliştirilmesini, pilot oturumları, bir hareketlilik planını, yüksek öğrenimi ve mesleki eğitim ve öğretimleri desteklemek (HE/VET) için açık rozetlerin oluşturulmasını içerir ve işletmelerin kazanılmış yetkinliklerinin doğrulamasını sağlar.  

Proje aynı zamanda şirketleri yetenek açığı belirlemede ve rekabet kapasitelerini artırmada desteklemek için sürdürülebilir bir yapay zekâ tabanlı bir araç üretecektir. AB genelinde sayıları 30 binden fazla olan işletmeler, yüksek öğretim kurumları, mesleki eğitim ve öğretim sağlayıcıları, kamu yetkilileri, sivil toplum ve öğrencilerden oluşan paydaşlar projeye dâhil olacak ve kısa ve/veya uzun vadede projeden doğrudan faydalanacaktır.  

Bu bağlamda EntreComp4Transition, bu faaliyetlere dâhil olan kişilerin kişisel verilerini toplayacak ve bunları işleyecektir. 

Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu tarafından (AB) 2016/670 (GDPR) Yönetmeliğine uygun olarak işlenir.1

Operasyonun ortak veri denetleyicileri şunlardır:  

İşlem Faaliyetlerinin Yasal Temelleri Şunlardır: 

 • kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi için proses gerekliliği  
 • kontrolörün tabi olduğu Birlik hukukunda belirtilen yasal bir yükümlülüğe uyumu çerçevesinde proses gerekliliği;  
 • aşağıda belirtilen kişisel verileriniz için önceden açık rızanıza dayanarak. 

Bu işlemenin amaçları şunları sağlamaktır:  

 • EntreComp4Transition Projesinin yönetimi ve uygulanması,  
 • Üyelerin ülke kümelerine katılımı,   
 • EntreComp4Transition web sitesini ziyaret etmek, web sitesinden belgeleri indirmek, 
 • Haber bültenlerine, yayınlara veya diğer belgelere abone olmak   
 • Çevrimiçi veya fiziksel toplantılarda çalıştaylara, seminerlere, konferanslara ve eğitim kurslarına kaydolmak ve katılmak. 

Kişisel verileriniz şu şekilde toplanır:: Adınız, soyadınız, unvanınız, göreviniz, (mesleki/kişisel), e-posta. Tüm kişisel veriler yukarıda belirtilen amaç/amaçlar için zorunludur..  

Tüm kişisel veriler yukarıda belirtilen amaç/amaçlar için zorunludur.

Kişisel verilerinizin alıcıları, “bilmesi gereken” ilkesine göre işleme operasyonlarını yürütmekten sorumlu 101056333 referans numaralı hibe sözleşmesi lehtarlarının personeli ve yetkili personeli olacaktır veya olabilir. Bu personel, yasal ve gerektiğinde ek gizlilik sözleşmelerine uyar.  

 1. SERVICE PUBLIC DE WALLONIE (SPW) – BE 
 2. THOMAS MORE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES – BE 
 3. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE ESPANA – ES 
 4. CONSEJERIA DE ECONOMIA CIENCIA Y AGENDA DIGITAL – JUNTA DE EXTREMADURA – ES
 5. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA – ES 
 6. FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION DEL SECTOR FINANCIERO (UCEIF) – ES 
 7. TURKIYE ODALAR VE BORSALAR BIRLIGI (TOBB) – TR 
 8. TOBB EKONOMI VE TEKNOLOJI UNIVERSITESI (TOBB ETU) – TR  
 9. CONSORZIO MATERAHUB INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE – IT 
 10. T2I – TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL – IT 
 11. ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI (IFOA) – IT 
 12. UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA UNIONCAMERE – IT 
 13. WIRTSCHAFTSKAMMER OSTERREICH (WKO) – AU 

AB kuruluşlarındaki alıcılar: Birlik hukukunun uygulanmasında bir izleme veya teftiş göreviyle görevlendirilen operasyonel ve mali birimlerin ve organların personeli ve intra-moros hizmet sağlayıcıları (ör. iç denetimler, Sayıştay, Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi) – OLAF, kolluk kuvvetleri).    

101056333 referans numaralı Hibe Sözleşmesinin uygulanması amacıyla, kişisel verileriniz şu adrese aktarılabilir

 • TURKIYE ODALAR VE BORSALAR BIRLIGI (TOBB) – TR 
 • TOBB EKONOMI VE TEKNOLOJI UNIVERSITESI (TOBB ETU) – TR.  

Bu aktarım için aşağıdaki güvenlik önlemleri mevcuttur:  

Tüm kişisel veriler elektronik formatta Veri Denetleyicisinin (Eurochambres ve Bantani) Avrupa'daki sunucularında saklanmaktadır. Tüm işlemler, elektronik iletişim sektöründe kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğin korunmasına ilişkin 12 Temmuz 2002 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 2002/58/EC sayılı direktifi uyarınca gerçekleştirilir. 

EACEA'nın lehtarları (TOBB ve TOBB ETU dâhil), verilerinizin herhangi bir işleme işlemi için belirli bir sözleşme maddesine (GA ref. 101056333 kapsamında) bağlıdır. EACEA'nın lehtarları ayrıca Genel Veri Koruma Yönetmeliği ('GDPR') Yönetmeliği (AB) 2016/679'dan kaynaklanan gizlilik yükümlülüklerine tabiidir.

Kişisel verilerinizi korumak için Veri Kontrolörleri (Eurochambres ve Bantani), bir dizi teknik ve organizasyonel önlemi uygulamaya koymuştur. Teknik önlemler, işlemenin sunduğu riski ve işlenen kişisel verilerin niteliğini dikkate alarak, çevrimiçi güvenliği, veri kaybı riskini, verilerin değiştirilmesini veya yetkisiz erişimi ele almak için uygun eylemleri içerir. Kurumsal önlemler, kişisel verilere erişimin yalnızca bu işleme operasyonunun amaçları için meşru bir bilme hakkı olan yetkili kişilerle sınırlandırılmasını içerir. 

Verilerinizin işlenmesi, otomatik karar vermeyi (profil oluşturma gibi) içermeyecektir.  

Kişisel verileriniz, hibe sözleşmesinin sona ermesinden sonra en fazla 5 yıl süreyle saklanacaktır. Bu sürenin sonunda veriler manuel olarak silinecektir.  

Kişisel verilerinize erişme ve verilerin yanlış veya eksik olması durumunda kişisel verilerinizin düzeltilmesini talep etme hakkınız vardır; uygulanabilir olduğunda, veri denetleyicisi tarafından tutulan kişisel verilerinizin bir kopyasını veya silinmesini talep etme, kısıtlama talep etme veya işlemeye itiraz etme hakkınız vardır. İşlem sizin rızanız dâhilindeyse, rızanızı geri çekmeden önce rızanıza dayalı işlemin yasallığını etkilemeden, rızanızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. 

Yukarıdaki haklardan birini kullanma talebiniz, gecikmeksizin ve bir ay içinde ele alınacaktır..  

Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, bunları privacy@eurochambres.eu adresine iletebilirsiniz.

Eurochambres'in Veri Koruma Görevlisine istediğiniz zaman aşağıdaki e-posta adresinden ulaşıp, hakkınız olacaktır: privacy@eurochambres.eu

İstediğiniz zaman Belçika Veri Koruma Kurumu'na şikâyette bulunabilirsiniz https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen  

(1) Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AB) 2016/679 sayılı Kișisel verilerin ișlenmesi ve bu verilerin serbest dolașımı ile ilgili olarak doğal kișilerin korunması ve 95/46/AT sayılı (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) OJ L 119, 4.5.2016, s. 1.5.2016, s. 1-88 sayılı sayılı sayılı Direktifi yürürlükten kaldırılmasına ilișkin 27 Nisan 2016 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 2016/679 sayılı Tüzüğü

31/08/2022 tarihli Sürüm I.