Proje Sonuçları

EntreComp4Transition, proje ömrü boyunca yüksek kaliteli raporlar, yönergeler ve dijital araçlar da dâhil olmak üzere toplam 27 çıktı üretecek 36 aylık bir projedir. Proje çıktı alanlarının her biri hakkında daha fazla ayrıntı hazır olur olmaz web sitesinde güncellenecektir.

Ortaklık, Erasmus+ programının desteklediği açık erişim ilkesine uygun olarak, proje aracılığıyla üretilen tüm materyalleri ve çıktıları çevrimiçi olarak ücretsiz bir şekilde erişilebilir hale getirmeyi taahhüt eder.

Topluluklar

Topluluk oluşturmak, kaliteyi sağlamak ve bir etki yaratabilmek. Öğrenme toplulukları, temel yaşam becerilerini geliştirmeye yardımcı olan önemli bir araçtır. Topluluklar aracılığıyla bireyler, öz kaynaklarını aktif olarak paylaşarak ve diğerlerini dinleyerek daha güçlü bağlar kurmak için bir araya gelirler.

Piyasa Analizi

Avrupa Komisyonu tarafından EntreComp (Girişimcilik Yetkinlikleri) ve DigComp (Dijital Yetkinlikler) çerçevelerinde belirlenen öğrenme hedefleri temelinde GreenComp'un (Yeşil Yetkinlikler) tavsiyelerine dayanarak, gelecekteki yeşil dönüşüm kolaylaştırıcısının gerektirdiği dijital ve yeşil sosyal becerilere (soft skills) ilişkin eğitim ve öğretim ile işgücü piyasası arasındaki beceri uyumsuzluklarını tespit etmek amaçlanmaktadır. Pazar analizi, EntreComp çerçevesindeki yetkinliklerin değerlendirilmesine yardımcı olarak, öğrencilerin ve profesyonellerin yeşil ve dijital dönüşüme geçişlerine katkı sağlayabilmek için gereken öğrenme çıktılarını tanımlamaya katkıda bulunacaktır. Yeterli öğrenme çıktılarını belirleyebilmek ve öğrenme yollarının ve içeriklerinin geliştirileceği bir eğitim modeli oluşturabilmek esastır.

Eğitim

Girişimci becerileri, yeni yeşil ve dijital becerilerin kazanılmasını sağlama kapasitesine sahiptir. Bunlar aslen transversaldir ve farklı konularda ve farklı çalışma alanlarında kesişirler. Herhangi bir şirkette, profesyonellerin/çalışanların farklı rolleri ve görevleri vardır, bu nedenle farklı bir akademik geçmiş, hazırlık ve beceri düzeyi bulunmaktadır. Girişimcilik, yeşil ve dijital alanındaki öğrenme yolları, mümkün olduğunca esnek tutulmalı ve eğitimcilerin, eğitimi üstlenilen öğrenicilerin farklı ihtiyaçlarının karşılanması için öğrenme yapısına ve içeriğine uyum sağlamasına izin verilmelidir. EntreComp ve DigComp çerçevelerini temel alan bu eğitim, hem şirketlerin hem de öğrenicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için dijital ve yeşil becerileri kapsayacaktır.

Rozetler

EntreComp4Transition öğrenme modeli sadece yüksek öğretim için değil, aynı zamanda mesleki eğitim ve öğretim tarafından da entegre edilecek bir model teklifidir. Özellikle “yeşil dönüşüm kolaylaştırıcısı” gibi yeni bir profil söz konusu olduğunda, edinilen yetkinliklerin tanınması EnreComp4Transition Projesi için önemli bir adımdır. Aynı zamanda, iş piyasası temsilcilerinin konsorsiyuma katılımı, bu tanınmanın külfetli ve fazla bürokratik hale gelmemesini ve nihayetinde işletmelerin cesaretinin kırılmamasını sağlayacaktır. Mikro yeterlilikler aracılığıyla tanınma, daha çok piyasa ihtiyaçları doğrultusunda bir varlık/işlev haline gelmeli, işletmelerin performansı artırılmalı, resmi nitelikleri baltalanmadan becerileri geliştirilmeli ve yeniden beceri kazanmaları da desteklenmelidir. EntreComp yetkinliklerinin kullanılması- EntreComp'un değerlendirilmesi, tanınması ve bunun dijitalleştirilmesinin desteklenmesi ve yeşil dönüşümün sağlanması yeni çalışma alanlarıdır.

Yayınlar ve Kaynaklar

Gelecekteki tüm proje yayınları ve kaynakları web sitesinde ücretsiz olarak erişime açılacaktır.

Photo by Noah Buscher on Unsplash